Laboratory & Equipment

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมทางด้านนิติวิทยาดิจิตอล

 

logo2

ปัญหาความมั่นคงของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศ ข่าวการปลอมแปลงข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนและการยืนยันความเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ถูกปลอมแปลง การสืบค้นหาพยานหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้กระทำผิด รวมถึงการโจมตีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ไม่หวังดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจึงได้เพิ่มความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูลหลักฐานดิจิทัล การตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล รวมไปถึงกระบวนการย้อนรอยไปยังผู้กระทำผิดเพื่อที่จะหาตัวมาดำเนินการทางกฎหมาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้เช่นกัน ดังนั้นทางภาควิชาฯจึงได้ระดมความคิดเห็นและมีมติที่จะจัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม รวมทั้งจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิศวกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ดังนั้นทางภาควิชาฯ จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Digital Forensicsร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สำนักนิติวิทยาศาสตร์, และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อขยายความเครือข่ายความร่วมมือในงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล โดยทางภาควิชาฯ เป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตร, บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญในสายงานนิติวิทยาดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนา นวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อวิจัยหากระบวนการที่นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการรองรับการพิสูจน์ ยืนยัน และวิเคราะห์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 4. เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
 5. เพื่อวิจัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย (จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มโครงการ-สิ้นสุด)

 1. สร้างห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 2. สร้างบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 3. สร้างนักวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 4. สร้างกระบวนการรับรองมาตรฐานในการพิสูจน์ ยืนยัน หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. มีห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 2. มีบุคลากรและนักวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
 3. มีมาตราฐานในการรับรองกระบวนการพิสูจน์ ยืนยัน หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 5. นำองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม

 

ภาพห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์

Laboratories
Equipment
Software
Private Cloud and Servers