Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านนิติวิทยาดิจิทัล ครั้งที่ 2

1. หลักการและเหตุผล แนวโน้มของการกระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเสียหายต่อทั้งองค์กรและตัวบุคคล รวมทั้งการล่อลวงต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี แนวทางการติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษจะต้องอาศัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุ ก่อนนำมาซึ่งกระบวนการสืบค้นและวิเคราะห์หาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิด ดังนั้นกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญสำหรับงานด้านนิติวิทยาดิจิทัล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดให้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางด้านหลักการของนิติวิทยาดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยใช้เครื่องมือเก็บหลักฐานที่ได้มาตรฐาน และไม่ทำให้หลักฐานเกิดการปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรวบรวม โดยจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการสำหรับเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเพื่อทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากผู้โจมตีระบบโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   3. วิธีดำเนินการ จัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานของกระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล ด้วยวิธีการบรรยายและปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล   4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. บุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน   5. ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557   6. สถานที่ อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ [...]

Continue reading →

โครงการ เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านนิติวิทยาดิจิทัล

1. หลักการและเหตุผล แนวโน้มของการกระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเสียหายต่อทั้งองค์กรและตัวบุคคล รวมทั้งการล่อลวงต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี แนวทางการติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษจะต้องอาศัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุ ก่อนนำมาซึ่งกระบวนการสืบค้นและวิเคราะห์หาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิด ดังนั้นกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญสำหรับงานด้านนิติวิทยาดิจิทัล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดให้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางด้านหลักการของนิติวิทยาดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยใช้เครื่องมือเก็บหลักฐานที่ได้มาตรฐาน และไม่ทำให้หลักฐานเกิดการปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรวบรวม โดยจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการสำหรับเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเพื่อทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากผู้โจมตีระบบโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   3. วิธีดำเนินการ จัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานของกระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล ด้วยวิธีการบรรยายและปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล       4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ  กระทรวงกลาโหม 2. เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศ กรมการสรรพกำลังกลาโหม 3. เจ้าหน้าที่กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4. เจ้าหน้าที่กรมทหารสื่อสาร กองทัพบก 5. เจ้าหน้าที่กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ 6. เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองทัพอากาศ 7. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 30 [...]

Continue reading →

Thai PBS NEWS “วิศวะ ม.มหิดล” เปิดตัวหลักสูตร “นิติวิศกรรม” ครั้งแรกของประเทศ

“วิศวะ ม.มหิดล” เปิดตัวหลักสูตร “นิติวิศกรรม” ครั้งแรกของประเทศ Thu, 11/07/2013 – 19:41   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรม และการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม เพื่อเตรียมบุคคลากรให้เชี่ยวชาญ งานสืบสวนความผิดทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย การจำลองการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการตัดต่อตัดแต่งภาพ ที่ชี้ให้เห็นการหักเหของแสง ในจุดต้องสงสัยว่า ถูกตัดต่อภาพ เพื่อนำไปสู่การระบุความผิดปกติของภาพได้อย่างชัดเจน เป็นหนึ่งในโปรแกรมผลงานการวิจัย และพัฒนาของนักศึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรม และการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรระดับปริญญาโทแห่งแรกของประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสืบสวนการกระทำผิดทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีโปรแกรมในการตรวจสอบ หาพิกัดการใช้โทรศัพท์มือถือ การค้นหาผู้ไม่หวังดีที่โจมตีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเก็บ กู้ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกโอนย้าย หรือสูญหายรวมทั้งค้นหาความสัมพันธ์จากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ของผู้ต้องสงสัย เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ขบวนการหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ หรือการฉ้อโกงทางธุรกรรมการเงิน ผู้บังคับการกองปราบปรามยอมรับว่า คดีในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเป็นงานสืบสวนเฉพาะทาง ที่ยังขาดแคลนบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ ซึ่งโครงการนี้ฯ จะช่วยให้การทำงานเชิงสืบสวนมีประสิทธิภาพ แม่นยำมากขึ้น ผศ.สุรทศ ไตรติลานันท์ หัวหน้าโครงการฯ บอกว่า [...]

Continue reading →

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง — พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

วิศวะ ม.มหิดล ​เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรม​และ​การ​เรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม ข่าวทั่ว​ไป หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง — พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 00:00:50 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ​เปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรม​และ​การ​เรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” ​ซึ่งถือ​เป็นห้องปฏิบัติ​การที่มี​ความพร้อมที่สุด​ในระดับประ​เทศ ​โดย​ได้รับ​ความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิ​เศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจ​แห่งชาติ ​และศาลฎีกา ​เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะ​และ​ความ​เชี่ยวชาญงานด้านนิติวิศวกรรม​และ พัฒนากระบวน​การต่างๆ ​ซึ่งนำ​ไปสู่​การสร้างมาตรฐานรองรับ​การพิสูจน์ ยืนยัน ​และวิ​เคราะห์หลักฐานทางด้านนิติวิศวกรรม รวม​ถึง​การวิจัยที่ครอบคลุม​ทั้งด้านนิติวิศวกรรมบนคอมพิว​เตอร์​และ ฮาร์ดดิสก์ ระบบ​เครือข่ายคอมพิว​เตอร์ ​ทั้ง​เครื่องคอมพิว​เตอร์​แบบพกพา​และ​โทรศัพท์มือถือ อีก​ทั้งยัง​เป็น​การสร้าง​เครือข่าย​ความรู้​และ​ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐที่​เกี่ยวข้องกับงานนิติวิศวกรรม​และกระบวน​การยุติธรรม ​เพราะ​ในปัจจุบัน​การกระ​ทำผิด​ใน​โลกออน​ไลน์มีจำนวน​เพิ่มมากขึ้น ​และมี​ความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับบุคลากรของ​ผู้ปฏิบัติงานด้าน​การสืบค้น ​และพิสูจน์หลักฐาน ยัง​ไม่​เพียงพอต่อ​ความต้อง​การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​จึง​ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งศูนย์ฯ นี้ขึ้นมา ผศ.ดร.สุรทศ ​ไตรติลานันท์ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิว​เตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตลอดระยะ​เวลา​เกือบ 3 ปี ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิว​เตอร์รับผิดชอบดู​แลงานทางด้านนิติวิศวกรรม ​ได้ดำ​เนินกิจ​การต่างๆ ​เพื่อ​ให้บรรลุตามภารกิจที่ตั้ง​เป้า​ไว้ อาทิ ​การจัดตั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ​ในสาขาวิศวกรรมคอมพิว​เตอร์ ​โดยมีวิชาทางด้านนิติวิศวกรรม​และ​ความมั่นคงปลอดภัย​เป็นสาขาย่อย [...]

Continue reading →

Digital Forensic Innovation and Training Center in Bangkok Post

  Digital footprints put cops on tail of careless criminals University innovation is taking the crime fight into the online arena Published: 29/07/2013 at 12:00 AM Newspaper section: News With the usage of PCs, tablets and smartphones on the rise, police are coming to terms with the gadgets’ importance in providing clues to help them [...]

Continue reading →

งานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศาลฎีกา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญงานด้านนิติวิศวกรรม และพัฒนากระบวนการต่างๆซึ่งนำไปสู่การสร้างมาตรฐานรองรับการพิสูจน์ ยืนยัน และวิเคราะห์หลักฐานทางด้านนิติวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิศวกรรมและกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” โดย ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-14.50 น.ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม อาคาร 2 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

Continue reading →

Master Program Brochure

MasterDegree

Continue reading →

DFIT Brochure

แผ่นพับโครงการ

Continue reading →