Digital Forensic Innovation and Training Center

        โครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านนิติวิศวกรรมที่นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการรองรับการพิสูจน์ ยืนยัน และวิเคราะห์หลักฐานทางด้านนิติวิศวกรรม รวมไปถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิศวกรรมและกระบวนการยุติธรรม

"Fingerprints can not lie, but liars can make fingerprints" - B. Geller