Category Archives: อบรมและสัมมนา

โครงการ เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านนิติวิทยาดิจิทัล ครั้งที่ 2

1. หลักการและเหตุผล แนวโน้มของการกระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเสียหายต่อทั้งองค์กรและตัวบุคคล รวมทั้งการล่อลวงต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี แนวทางการติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษจะต้องอาศัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุ ก่อนนำมาซึ่งกระบวนการสืบค้นและวิเคราะห์หาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิด ดังนั้นกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญสำหรับงานด้านนิติวิทยาดิจิทัล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดให้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางด้านหลักการของนิติวิทยาดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยใช้เครื่องมือเก็บหลักฐานที่ได้มาตรฐาน และไม่ทำให้หลักฐานเกิดการปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรวบรวม โดยจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการสำหรับเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเพื่อทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากผู้โจมตีระบบโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   3. วิธีดำเนินการ จัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานของกระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล ด้วยวิธีการบรรยายและปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล   4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. บุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2. นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน   5. ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557   6. สถานที่ อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ [...]

Continue reading →

โครงการ เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านนิติวิทยาดิจิทัล

1. หลักการและเหตุผล แนวโน้มของการกระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเสียหายต่อทั้งองค์กรและตัวบุคคล รวมทั้งการล่อลวงต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี แนวทางการติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษจะต้องอาศัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุ ก่อนนำมาซึ่งกระบวนการสืบค้นและวิเคราะห์หาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิด ดังนั้นกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญสำหรับงานด้านนิติวิทยาดิจิทัล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดให้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางด้านหลักการของนิติวิทยาดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยใช้เครื่องมือเก็บหลักฐานที่ได้มาตรฐาน และไม่ทำให้หลักฐานเกิดการปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรวบรวม โดยจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการสำหรับเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเพื่อทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากผู้โจมตีระบบโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   3. วิธีดำเนินการ จัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานของกระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล ด้วยวิธีการบรรยายและปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล       4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ  กระทรวงกลาโหม 2. เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศ กรมการสรรพกำลังกลาโหม 3. เจ้าหน้าที่กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 4. เจ้าหน้าที่กรมทหารสื่อสาร กองทัพบก 5. เจ้าหน้าที่กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ 6. เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองทัพอากาศ 7. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 30 [...]

Continue reading →