เกี่ยวกับหลักสูตร

Download: รายละเอียดหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) เป็นสาขาวิชาที่รวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการออกแบบ การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาส่วนประกอบทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ แม้ว่าแต่เดิมนั้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกมองว่าเป็นการรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน แต่ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาและแยกออกมาเป็นสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำเสนอหลักสูตรที่ให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคโดยอาศัยการออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และกระบวนการทำงาน

โอกาสทางอาชีพ

วิศวกรคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับความต้องการโปรแกรมประยุกต์ที่มีความเฉพาะเจาะจงและความพิเศษเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อวกาศ โทรคมนาคม การผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การทหาร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อนมากมาย เช่น ระบบให้กำเนิดและกระจายพลังงาน และโรงงานผลิตและประมวลผลสมัยใหม่ ต่างต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก Link