ขั้นตอนการเข้าศึกษา

ขั้นตอนการเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครทั่วไป
  • นักเรียนไทย คือนักเรียนที่ถือสัญชาติไทย และจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
  • นักเรียนต่างชาติที่เรียนในไทย คือนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในประเทศไทย
 2. ผู้สมัครต่างชาติ
  • นักเรียนต่างชาติ คือนักเรียนที่ถือสัญชาติไทยหรือไม่ถือสัญชาติไทย และไม่เคยศึกษาในประเทศไทย
สำหรับผู้สมัครทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ ตามวัน และเวลาที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด : แบบฟอร์มสมัครสอบออนไลน์
   (คู่มือการลงทะเบียน | PDF)
  2. ส่งเอกสารการสมัครที่วิทยาลัยฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่กำหนด โดย2.1 ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ2.2 ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบ (ธนาณัติ หรือโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 333-208153-4) ทางไปรษณีย์ ก่อนปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์

หมายเหตุ

   1. ผู้สมัครทั่วไป ที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อ Admissions Office ภายใน 1 สัปดาห์ หลังส่งเอกสารเพื่อติดตามรับบัตรสอบ
   2. ผู้สมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ต้องเลือกอีกหนึ่งสาขาวิชาจากสาขาวิชาทั้งหมด หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชาที่เลือกอันดับแรก
    วิทยาลัยฯจะพิจารณาเลือกสาขาวิชาลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครแทน
    กรุณาติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

“ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา

จังหวัดนครปฐม  73170

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 2. ใบประกาศนียบัตร (กรณีจบการศึกษาแล้ว)2.1 ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.2)2.2 ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรของประเทศนั้นๆ กรณีจบจากต่างประเทศ
 3. จดหมายรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (Official score report) TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT I มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 6. Recommendation letter จากอาจารย์ที่โรงเรียน 2 ท่าน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
 9. จดหมายรับรองการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ)
 10. ค่าสมัคร

หมายเหตุ

1. การสอบ IGCSE ต้องได้ผลคะแนน C อย่างน้อย 5 วิชา

2. การสอบ GED ต้องมีผลคะแนนผ่าน 5 วิชา (และได้คะแนนวิชาละไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 คะแนน

รายละเอียดค่าสมัครสอบ

รายละเอียด

ส่งด้วยตนเอง

ส่งไปรษณีย์

1. ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEFL, IELTS, SAT1)

2,000

2,050

2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล โดยมีผลคะแนน ดังนี้2.1 TOEFL (IBT) 79 คะแนนขึ้นไป

2.2 IELTS (Academic band) 6.0 คะแนนขึ้นไป

2.3 SAT1 (Critical Reading and Writing)

1100 คะแนนขึ้นไป

1,200

1,250


สำหรับผู้สมัครต่างชาติ
 1. กรอก “แบบฟอร์มสมัครสอบออนไลน์
 2. ยื่นเอกสารตามที่กำหนด ดังนี้
  1. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพ 3 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว)
  2. ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าฉบับจริง (พร้อมเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (พร้อมเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  4. ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT1 (นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องยื่นผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  5. สำเนาหนังสือเดินทาง
  6. จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ
  7. ค่าสมัครสอบ
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งค่าสมัครสอบโดย
  1. ยื่นเอกสารและชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเองเป็นเงินสด ที่ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบ* ก่อนถึงกำหนดปิดรับสมัครอย่างน้อย 1 สัปดาห์มาที่“ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ”วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

   จังหวัดนครปฐม 73170

* ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยมหิดล)

เลขที่บัญชี 333 2 08153 4