Latest

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนอกจากเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น  
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ 6272 อาคาร 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ  โดยมีดร.นริศ  หนูหอม  และผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติ โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ในการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะผู้สอนและสร้างความเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการพบปะกันระหว่างตัวนักศึกษาและรุ่นพี่อีกด้วย โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังมีการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาดิจิทัลอีกด้วย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมภาษณ์แก่ผู้สอบผ่านในระบบกลาง (Admission)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบในระบบกลาง (Admission)โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีการตรวจร่างกายให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการสอบ ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผู้สอบผ่านและเข้ารับสัมภาษณ์จำนวน 14 คน โดย นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ปรีชานักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกแอดมิชชั่นเข้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะเคยเข้าร่วมกิจจกรรมค่าย Click Camp ที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงทำให้รู้จักภาควิชาฯและต้องการเข้าศึกษา ด้านนางสาวศลียา อันสุพรรณ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กล่าวว่า
Read More