ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปรัชญา

เพื่อ ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หลักสูตรนี้เน้นการค้นคว้าและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้สามารถนำความรู้ไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสมัยโลกาภิวัตน์
 •  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ค้นหางานวิจัย และพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 •  เพื่อ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 •  เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการใช้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ/หรือ
 •  ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของ ม. มหิดล ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถานที่สอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม

ห้องปฏิบัติการ

ภาค วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดสอนครอบคลุมทางด้าน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบเชิงเลขและไมโครโพรเซสเซอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ (ฟัซซี่เซต รัฟเซต โครงข่ายเซลประสาทเทียม เจเนติกอัลกอริทึม อัจฉริยะแมลง) ไบโอเมตริก การรู้จำแบบ การรู้จำเสียงและสังเคราะห์เสียง การประมวลผลสัญญาณภาพ ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ VLSI และ FPGA ระบบแบบฝังตัว การคำนวณแบบกริด ซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูล เหมืองข้อมูลและการบีบอัดข้อมูล ระบบฐานความรู้ ภาควิชามีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้

 • 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชา 5 ห้อง
 • 2. ชุดทดลองเชิงเลข
 • 3. ชุดทดลองไมโครโพรเซสเซอร์
 • 4. ดิจิทัลออสซิลโลสโคป + แอนะล็อก
 • 5. เวิร์คสเตชั่นและเซิร์ฟเวอร์
 • 6.ซอฟต์แวร์ ฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายเซลประสาทเทียม
 • 7. ชุดทดลอง FPGA
 • 8. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด

สำนัก หอสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตำรา วารสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งฐานข้อมูล ซีดีรอม วีดิทัศน์วิชาการ และแถบบันทึกเสียง มีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน 376,930 เล่ม  เป็นตำราทางด้านวิทยาศาสตร์ไทย 3,082 เล่ม ภาษาอังกฤษ 18,817 เล่ม ตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย 5,307 เล่ม ภาษาอังกฤษ 7,525 เล่ม วารสารด้านวิทยาศาสตร์ภาษาไทย 25 รายการ ภาษาอังกฤษ 124 รายการ  และวารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย 16 รายการ ภาษาอังกฤษ 25 รายการ  จาก http://www.li.mahidol.ac.th/ โดยคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสำนักหอสมุด ม. มหิดล   อีกทั้งภาควิชามีห้องสมุดภายในภาควิชาให้นักศึกษายืมหนังสือและตำราเรียน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณ  15,615  บาท ต่อหนึ่งภาคการศึกษา (ไม่รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)  ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมที่เก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร
          ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500    บาท
          ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100    บาท
2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
          ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ 100    บาท
          ค่าบริการสุขภาพ 700    บาท
3. ค่าธรรมเนียมที่เก็บภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
          ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 850    บาท
          ค่าบำรุงคณะ 850    บาท
          ค่าบำรุงห้องสมุด 250    บาท
          ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 350    บาท
          ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 100   บาท
          ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 300   บาท
          ค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 15   บาท
4. ค่าหน่วยกิต
          รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 200   บาท
          รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 400   บาท
* ภาคคอมพิวเตอร์มีรายวิชาบรรยาย 120 หน่วยกิต และปฏิบัติ 90 หน่วยกิต
5.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
          วิศวกรรมศาสตร์ 5,000   บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการศึกษา

ระบบหน่วยกิตทวิภาค หนี่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา