ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2554

ชั้นปี รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี ๅ 51130xx – 51131xx
ปี 2 5413xxx – 5013xxx อ.ดร. รุจ  เอกะวิภาต
5013xxx – 5013xxx อ.ดร. ลลิตา  นฤปิยะกุล
ปี 3 5313163 – 5313192 อ.ดร. ธนัสนี  เพียรตระกูล
5313193 – 5313xxx อ.ดร. มิ่งมานัส  ศิวรักษ์
ปี 4 5213172 – 5213366 ผศ. ธนดล  ปริตรานันท์
5213367 – 5213391 ผศ. ดร. พิศิษฏ์  โภคารัตน์กุล

** สูงกว่าปี 4 อาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิม **

ข้อมูลการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา 2554 คำอธิบายรายวิชา
ตารางสอน ภาคต้น 2554 แผนการศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
บริการ Shuttle Bus บริการรถราง
บริการและสวัสดิการ ที่พักนักศึกษา
ห้องสมุด การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คู่มือนักศึกษา
จรรยาบรรณของคณาจารย์ (pdf)
บริการคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
Mahidol Mail การติดตั้ง Wireless
Software Dowload Intranet Website
Mahidol Facebook EGCO Facebook
IT Mahidol Website
Remote Access
หมายเลขโทรศัพท์ระบบ VPDN ขั้นตอนการติดตั้ง VPDN
คู่มือด้านITต่างๆ การใช้VPN
สวัสดิการ
บริการสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
ทุนการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กฎระเบียบและข้อบังคับ
วินัยนักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ติดต่อสภานักศึกษา ติดต่อสภาคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา
เวปไซต์บัณฑิตศึกษา