หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล  เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญาตรีเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรไทยปีละประมาณ 60 คน  และนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติปีละประมาณ 40 คน โดยมีสายการศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ดังนี้

  • วงจรและฮาร์ดแวร์
  • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
  • ระบบคอมพิวเตอร์
  • การสื่อสาร เครือข่าย และความมั่นคง
  • ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
  • การออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรปริญาโทเปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 30 คน โดยมีสายการศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ดังนี้

  • ระบบสารสนเทศ (Information System)
  • การประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial Application)
  • ความมั่นคงและนิติวิทยาเชิงเลข (Security and Digital Forensics)