หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 •  รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท (pdf file)
 •  กำหนดการรับสมัครปริญญาโท (link)
 •  แผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท (pdf file)

ชื่อปริญญา

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชา ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล และด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในยุคดิจิทัลและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ไร้พรมแดน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้สามารถนำความรู้ไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน
 •  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ค้นหางานวิจัย และพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 •  เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 •  เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการใช้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2554 – 16 ก.ย. 2554
สอบสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน) วันที่ 23 ก.ย. 2554
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ก.ย. 2554
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 พ.ย. 2554
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 21 พ.ย. 2554

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

แผน ก แบบ ก2

 • 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ นอกจากนี้รวมถึงบุคคลที่สนใจสาขา Digital Forensics ที่สามารถสมัครได้ เช่น ตำรวจ นิติ เป็นต้น
 • 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 3. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
 • 4. ผู้สมัครต้องส่ง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ์) ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อ งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใน Concept paper อาจเสนอหัวข้องานวิจัยมากกว่า 1 หัวข้อก็ได้
 • 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

 • 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ นอกจากนี้รวมถึงบุคคลที่สนใจสาขา Digital Forensics ที่สามารถสมัครได้ เช่น ตำรวจ นิติ เป็นต้น
 • 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 3. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
 • 4. ผู้สมัครต้องส่ง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ์) ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อ งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใน Concept paper อาจเสนอหัวข้องานวิจัยมากกว่า 1 หัวข้อก็ได้
 • 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ

 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจได้รับการพิจารณา ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ** ผู้สมัครต้องเลือกแผนการเรียนตั้งแต่สมัครสอบ ซึ่งแผนการเรียนแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก(2) คือ การทําวิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข คือ การทําสารนิพนธ์ **

สถานที่สอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(๒) และแผน ข ดังนี้

หมวด          จํานวนหน่วยกิต
แผนก แบบก(2) แผน ข
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 21 21
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 12
(4) วิทยานิพนธ์ 12
(5) สารนิพนธ์ 6
รวมไม่น้อยกว่า 39 30

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (รับสมัครเฉพาะด้วยตนเอง)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป
3. สําเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จํานวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย (สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่) จํานวน 2 ฉบับ
5. Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จํานวน 2 ฉบับ
6. Grade Report ที่ปรากฏรายวิชา และเกรดที่ได้รับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก จํานวน 2 ฉบับ
7. ถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา
8. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
9. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
10. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (สําหรับผู้สมัคร แผน ข) จํานวน 2 ฉบับ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนและการวิจัย ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) ด้านการ ประยุกต์ทางอุตสาหกรรม(Industrial Applications) และด้านความมั่นคงและนิติวิทยาเชิงเลข (Security and Digital Forensics) โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Digital Forensics สําหรับการเรียนการ สอนและการวิจัยทางด้าน Digital Forensics

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 •  นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติวิทยาเชิงเลข
 •  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 •  ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 •  ผู้บริหารโครงการสารสนเทศ
 •  นักนิติวิทยาเชิงเลข
 •  วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์
 •  ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย(โดยประมาณ)  ,70,000  บาท ต่อปี (ไม่รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)  ดังนี้

1. ค่าลงทะเบียน 20,000 บาทต่อคนต่อปี (คิด 2 ปีการศึกษา)
2. ค่าบำรุงอุปกรณ์ 50,000 บาทต่อคนต่อปี (คิด 2 ปีการศึกษา)
รวม 70,000 บาทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการศึกษา

ระบบหน่วยกิตทวิภาค หนี่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

วิธีการสมัคร

กำหนดการสมัคร

ดูกำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170

ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267
โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2   (จันทร์ – ศูกร์ 8.30 – 16.30)
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

E-mail: headegco@mahidol.ac.th

Website: http://egco.mahidol.ac.th