ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด มคอ.2

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท

คลิกเพื่อรับชมงานวิจัยและข่าวสารเพิ่มเติมจากทางหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(๒) และแผน ข ดังนี้

หมวด จํานวนหน่วยกิต
แผนก แบบก(2) แผน ข
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 21 21
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 12
(4) วิทยานิพนธ์ 12
(5) สารนิพนธ์ 6
รวมไม่น้อยกว่า 39 39

 

แผนการศึกษา แบบ ก(๒)

 
ปี ภาคต้น

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและ
การประเมินความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หน่วยกิต

ปี 1 ภาคปลาย

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
และสัมมนา
๒(๒-๐-๔)
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทาง
นิติวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๖๑ คระบบอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖)
 รวม ๙ หน่วยกิต

ปี ภาคต้น

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๓ (๐-๙-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต

ปี ภาคปลาย

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๙ (๐-๒๗-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา แบบ ข

 

ปี ภาคต้น

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและ
การประเมินความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หน่วยกิต

ปี ภาคปลาย

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วศคพ ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
และสัมมนา
๒(๒-๐-๔)
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทาง
นิติวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หน่วยกิต

ปี ภาคต้น

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
รวม ๑๒ หน่วยกิต

ปี ภาคปลาย

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
 วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศคพ ๕๒๒ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 522 Web Application Architecture and Database System

แบบจาลองข้อมูลแบบเอนทิตี-ความสัมพันธ์และแบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบจาลองข้อมูลกึ่งโครงสร้างบนเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาในการสอบถามข้อมูล ภาษาสอบถาม ที่เกี่ยวข้องและระบบสอบถามสาหรับข้อมูลเว็บ การส่งจากเครื่องบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ เชิงอ็อบเจกต์ไปเป็นข้อมูลเว็บ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์เว็บ
Data model: entity-relationship, relational data models; semistructured data models for the web XML; query language; associated query languages and query systems for web data; mappings from relational and object-oriented database servers to web data; web application architecture
วศคพ ๕๗๑ หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 571 Principle of Communications and Computer Networks

หลักการและทฤษฎีของการสื่อสาร แบบจาลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี พื้นฐานของอีเทอร์เน็ต หลักการของลาดับชั้นกายภาพ หลักการของการส่งข้อมูลและเกณฑ์วิธีการควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูล การสลับวงจรและการสลับกลุ่มข้อมูล หลักการของลาดับชั้นเครือข่าย หลักการของลาดับชั้นทรานสปอร์ต พื้นฐานและเกณฑ์วิธีของการจัดเส้นทาง เกณฑ์วิธีของทีซีพี/ไอพีและการกาหนดเลขที่อยู่ไอพี ลาดับชั้นโปรแกรมประยุกต์และเครือข่ายไร้สาย
Principle and theory of communications; OSI and TCP/IP model; ethernet fundamental; principle of physical layer; principle of data transmission and data link control protocol; circuit switching and packet switching; principle of network layer; principle of transport layer; routing fundamentals and protocol; TCP/IP protocol and IP addressing; application layer and wireless network

 

(๒) หมวดวิชาบังคับ

วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 603 Research Methodology and Seminar

การอภิปรายหัวข้อทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล และระบบสารสนเทศและ การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม เทคนิคและกระบวนการสาหรับการวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการวิจัย การสืบค้นบทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม เทคนิค การเขียนเชิงวิชาการ สถิติและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบความความแตกต่างระหว่างกลุ่ม การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและที่ประชุมวิชาการ การสัมมนาและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

Discussion on topics in Security and Digital Forensics, and Information Systems and Industrial Applications; techniques and procedures for computer engineering research, research ethics; searching articles from electronic media, literature review and analysis; academic writing techniques; statistics and data analysis tools, hypothesis testing, correlation analysis, testing group differences; research dissemination in journals and conferences, seminar and constructive critics

 

วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง                     ๓ (๓-๐-๖)

EGCO 611 Programming Techniques for Advanced Applications

การออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ชนิดข้อมูลเชิงนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหา การดาเนินการและทดสอบโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
The design and programming in Python language; abstract data types, advanced data structures, object oriented programming, algorithms for problem solving; the implementation and testing of advanced applications using appropriate tools

 

วศคพ ๖๒๒ การทำเหมืองข้อมูล                     ๓  (๓-๐-๖)

EGCO 622 Data Mining

แนวคิดการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การวัดความคล้ายและความต่าง สถิติพื้นฐานในการทาเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล การสร้างภาพนามธรรม การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ หลักการจาแนกข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการจาแนกข้อมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจาแนก วิธีการกลุ่มก้อน ปัญหาที่แต่ละกลุ่มมีขนาดไม่เท่ากัน ปัญหาหลายกลุ่ม การจัดกลุ่มข้อมูลแบบคลัสเตอร์ การประยุกต์วิธีการทาเหมืองข้อมูลกับงานประเภทต่างๆ

Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing, measures of similarity and dissimilarity, basic statistics in data mining, knowledge discovery from database, visualization, online analytical processing (OLAP) and multidimensional data analysis, classification concepts and algorithms, association rules, evaluating the performance of a classifier, ensemble methods, class imbalance problems, multiclass problems, clustering, applications of data mining to real-world problems

 

วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                      ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 643 Law and Justice Procedures in Computer Engineering Professional

ความสาคัญของจริยธรรมในวิชาชีพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเฉพาะ ที่เกี่ยวข้อง วิธีพิจารณาความอาญา นิติวิทยาทางคอมพิวเตอร์ การรับฟังพยานหลักฐาน กรณีศึกษา

Importance of professional ethics; laws, criminal laws; criminal liability; offences in computer and information technology professionals, computer offences, Computer Crimes Act and related specific laws; criminal procedure; computer forensics, admissibility of evidences; case studies

 

วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา                                                                                                          ๓ (๓-๐-๖)

EGCO 644 Forensics Investigation and Procedures

กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา แรงจูงใจ ประเภท วิธีการ และเทคนิคในการกระทาความผิด การวิเคราะห์การกระทาความผิดและสถานที่เกิดเหตุด้วยหลักจริยธรรม การเก็บรวบรวม การรักษาพยานหลักฐาน การวิเคราะห์การกระทาความผิดและที่เกิดเหตุ การรวบรวมและคงสภาพหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด กฎหมายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการบริหารจัดการคดีและการนาเสนอพยานหลักฐานในชั้นศาล การสืบสวนคดีพิเศษ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินคดี
Forensics investigation procedures; motivation, types, methods, and techniques of crimes; ethical analysis of the offend and crime scene; collecting and preserving evidences; analysis of data and circumstances involved in the offense; computer-related criminal law; ethics in case management and presentation of evidences to the court; investigation of special cases, problems and hurdles in the proceedings

 

วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 661 Intelligent Systems

ระบบอัจฉริยะ แบบจาลองของเซลล์ประสาท สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาท กระบวนการเรียนรู้ มัลติเลเยอร์เพอร์เซ็บตรอน เครือข่ายเรเดียลเบซิสฟังก์ชัน เครือข่ายโคโฮเน็น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมอย่างง่าย ตัวดาเนินการเชิงพันธุกรรม การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายจุดประสงค์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เซตฟัซซีและระบบฟัซซี แบบจาลองฟัซซีแมมดานิ แบบจาลอง ฟัซซีทาคากิ-ซูกีโน รัฟเซต เซตสีเทา อัจฉริยะเชิงกลุ่ม การจาลองอบเหนียว การประยุกต์ระบบอัจฉริยะสาหรับปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Intelligent systems; model of a neuron, neural network architecture, learning processes, multilayer perceptron, radial-basis function network, kohonen network, simple genetic algorithm, genetic operators, multi-objective optimization using a genetic algorithm, fuzzy sets and systems, Mamdani fuzzy model, Takagi-Sugeno fuzzy model, rough sets, grey sets, swarm intelligence, simulated Annealing, application of intelligent systems for computer and information engineering problems

 

วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง                      ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 676 Network Security and Risk Assessment

ทฤษฎีความมั่นคงของเครือข่าย ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก ภัยคุกคาม การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึง การจัดการความมั่นคงของเครือข่าย การวิเคราะห์และการตรวจสอบช่องโหว่ การจัดการความเสี่ยงด้วยหลักจริยธรรม ขั้นตอนและกระบวนการประเมินหาความเสี่ยงที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกู้ภัยพิบัติและความต่อเนื่องของธุรกิจ
Theory of network security; firewall, intrusion detection and prevention system; threats; authentication; access control; management of network security; analysis and examination of vulnerabilities; ethical risk management; procedure and process of assessment to explore risk that might cause damage to data and computer system; disaster recovery planning and business continuity

 

(๓) หมวดวิชาเลือก

๓.๑) กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics)

วศคพ ๖๒๗ การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 627 Web Application Penetration Testing

การเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระเบียบวิธีการเจาะ การสอดแนม การตรวจสอบ และการทาแผนที่ระบบ การค้นพบจุดอ่อน การเขียนโปรแกรมสาหรับเว็บ การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน การยิงคาสั่งภาษาสอบถาม การเขียนสคริปต์ให้ทางานข้ามเว็บไซต์ การโจมตีบริการบนเว็บ จริยธรรมในการทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web application penetration, penetration methodology; reconnaissance, scanning and system mapping; vulnerability discovery, web programming, vulnerability exploitation, SQL injection, cross site scripting, web-service attacks; ethics in web application penetration testing

 

วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 653 Network Forensics Techniques and Tools

เทคนิคและเครื่องมือทางนิติวิทยาเครือข่ายขั้นสูง กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย การติดตามการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณะกิจกรรมการค้นดูเว็บ การสอดแนมเครือข่าย นิติวิทยาเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเส้นทางและอุปกรณ์สลับเส้นทาง การวิเคราะห์การโจมตีที่ดาเนินอยู่ การวิเคราะห์ลักษณะบ่งชี้ของการโจมตี และการวิเคราะห์บันทึกของเครื่องแม่ข่าย
Advanced network forensics techniques and tools, forensics investigation procedure, network traffic analysis, e-mail tracing, reconstruction of web-browsing activity, network reconnaissance, router and switch forensics, active attack analysis, attack signature analysis and server log analysis

 

วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 654 Operating System and File System Forensics

ทฤษฎีนิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มข้อมูลระบบ เครื่องมือทางด้านนิติวิทยาคอมพิวเตอร์สาหรับ การรวบรวมและการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล

Theory of operating system and file system forensics; collection and analysis of data from operating systems; computer file system; analysis and verification of system files; computer forensics tools for collecting and analyzing digital evidences

 

วศคพ ๖๕๕ การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 655 Digital Evidence Handling, Recovery, and Examination

แนะนำหลักฐานที่ใช้ในการสืบสวนทางคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การเตรียมการและการตรวจจับข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่เกิดเหตุ ลูกโซ่การเก็บรักษา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความมั่นคง เครื่องมือที่ใช้สาหรับการกู้หลักฐานและการตรวจสอบ การเขียนรายงานเพื่อใช้ในการดาเนินคดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินการกับหลักฐานดิจิทัล

Introduction to evidence in computer forensic and computer crime, preparation and detection of incident data using various tools, data collection procedure from crime scene, chain of custody, data analysis techniques, data storing and security, forensic recovery and examination tools, writing the report to be used in litigation, ethics and code of conduct in evidence handling

 

วศคพ ๖๕๖ นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 656 Mobile Device Forensics

หลักการเกี่ยวกับนิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่ องค์ประกอบและการระบุชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การได้มาของข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ การได้มาทางตรรกะและทางกายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

Principal of mobile device forensics; mobile device components and identifiers; data acquisition for mobile devices, logical and physical acquisition; data analysis; examination of data from mobile devices

 

วศคพ ๖๕๗ วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 657 Reverse Engineering and Malware Analysis
ทฤษฎีและเทคนิคของวิศวกรรมย้อนรอย การจาแนกมัลแวร์ กลไกการติดและเป้าหมาย กลไกการแพร่กระจายของมัลแวร์ เทคนิคที่มัลแวร์ใช้หลบเลี่ยงการตรวจจับ การสร้างระบบสาหรับวิเคราะห์มัลแวร์ เครื่องมือสาหรับวิเคราะห์มัลแวร์และกระบวนการวิเคราะห์มัลแวร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์

Theory and techniques of reverse engineering; malware classification, infection mechanisms and targets, malware propagation mechanisms, malware detection avoidance techniques; building a malware analysis system, malware analysis tools and process; ethics and code of conduct in reverse engineering and malware analysis

 

วศคพ ๖๗๑ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 671 Advanced Computer Networks

หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมขั้นสูงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต การควบคุมการติดขัด การจัดการการจราจรเครือข่าย คุณภาพของบริการ การจัดเส้นทางในเครือข่ายสลับเส้นทางขั้นสูง ความมั่นคงบนเครือข่าย เทคโนโลยีขั้นสูงสาหรับเครือข่ายไร้สาย

Concept and theory behind advanced technologies and architectures of computer networks Internet protocol multicast, congestion control, traffic management, quality of services, advanced routing in switched network, network security, advanced technology for wireless network
วศคพ ๖๗๕ การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 675 System Penetration Testing and Prevention

กรรมวิธีการทดสอบเจาะระบบ การรวบรวมและการวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาหรับการทดสอบเจาะระบบ จริยธรรมในการทดสอบเจาะระบบ การสรุปและรายงานผลจากการทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและการออกแบบระบบเพื่อป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาวะเสี่ยง

Process of system penetration testing; collection and analysis of computer network vulnerabilities; tools for system penetration testing; ethics in system penetration testing; summarizing and reporting the results from system penetration testing; planning and designing of systems to protect computer network from vulnerabilities

 

วศคพ ๖๗๗ นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 677 Digital Forensics and Incident Responses

แนะนาทฤษฎีของกระบวนการกู้และตรวจสอบข้อมูลทางนิติวิทยาดิจิทัล ขั้นตอนและกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลในที่เกิดเหตุ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลจากระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ ยูนิกซ์ และจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาหรับการกู้และการตรวจสอบทางนิติวิทยา

Introduction to theory of forensic recovery and examination; process and procedure of incident response; acquiring digital evidences from computer crime scene; collection and analysis of digital evidence gathering from operating systems Windows, UNIX, and computer network; forensic recovery and examination tools
วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 678 Big Data Processing

ทฤษฎีและเทคนิควิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ระบบแบบกระจายสาหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก การทาเหมืองข้อมูลปริมาณมาก ขั้นตอนวิธีและการติดตั้งระบบแบบกระจาย การแสดงผลข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ข้อมูลปริมาณมาก

Theory and techniques for managing big data; collecting big data; distributed systems for big data processing; mining big data; algorithms and implementation of distributed systems; big data visualization; trends and applications for big data
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 684 Image Processing and Applications

การรับรู้ทางสายตา การแปลงเป็นเชิงเลขและการเข้ารหัสภาพ การแปลงภาพเป็นรูปแบบไม่ต่อเนื่อง (เชิงเลข) การทาให้ภาพดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ การปรับปรุงภาพที่เสื่อมจากการมีคอนทราสต่า ไม่ชัด หรือมีสัญญาณรบกวน การบีบอัดภาพ การบีบอัดข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลภาพ การแยกส่วนภาพ การมองเห็นของเครื่องแบบฐานสอง การกลายสภาพ ตัวกระทาการในย่านใกล้เคียง การติดป้าย ลายผิง การแยกพื้นที่ การสกัดคุณลักษณะ การจับคู่ภาพ การจับคู่ตัวแบบและระบบฐานความรู้วิทัศน์

Visual perception, digitization and coding of images, converting pictures to discrete (digital) forms; image enhancement; image restoration, improving degraded low-contrast, blurred, or noisy pictures; image compression, data compression used in image processing; image segmentation; binary machine vision, morphology, neighborhood operators, labeling, texture, region segmentation, feature extraction, image matching, model matching and knowledge-based vision systems

วศคพ ๖๙๔ หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 694 Special Topics in Security and Digital Forensics

หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล ที่มา ความสาคัญ โครงสร้างและแนวคิดหลัก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์

Special topics in security and digital forensics: background, significance, structure and main concepts, related technology, applications

 

(๓.๒) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems and Industrial Applications)

วศคพ ๖๒๔ การคานวณเชิงบริการ ๓                     (๓-๐-๖)
EGCO 624 Service-Oriented Computing

กรอบการคานวณเชิงบริการ (เอสโอซี) สถาปัตยกรรม หลักการและรูปแบบ การคานวณ เชิงบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบคานวณเชิงบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทางานร่วมกันได้ ความมั่นคงในการคานวณเชิงบริการ เอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิสและเครื่องมือสาหรับเขียนโปรแกรม เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มของการคานวณเชิงบริการ

Service-oriented computing (SOC) framework:architecture, fundamentals and models; analysis and design of service-oriented computing systems; data exchange, interoperability, and security in service-oriented computing; XML; web service and tools for programming web service; current technology and trends in service-oriented computing
วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 625 Information Storage and Retrieval

การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล การแทนค่าข้อมูล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสอบถามข้อมูลโดยใช้คาหลัก ความกากวม กลยุทธ์การค้นหาโดยใช้ดัชนีและพจนานุกรม ความน่าจะเป็นและการใช้ระบบอัจฉริยะในการสอบถามข้อมูล การป้อนกลับการตรงประเด็นและ การขยาย การสอบถาม การค้นคืนสื่อประสม

Data storage and management, data representation, natural language processing (NLP); data query using keyword, ambiguity; searching strategy using index and dictionary; probabilistic and intelligent system in data query; relevance feedback and query expansion, multimedia retrieval

 

วศคพ ๖๓๒ ระบบฝังตัวและการประยุกต์ ๓                     (๓-๐-๖)
EGCO 632 Embedded Systems and Applications

การออกแบบและต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบฝังตัว (เช่น เครื่องช่วยงานส่วนบุคคล เครื่องปลายทางธุรกรรม คอมพิวเตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม) ตัวประมวลผล ชิพเซต ชนิดของบัส และอุปกรณ์รับเข้า ส่งออกสาหรับระบบฝังตัวประสิทธิภาพสูงและระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบ ฝังตัว โปรแกรมขับอุปกรณ์และการประยุกต์สาหรับระบบฝังตัว การปรับแต่งอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมตรรกได้ ด้วยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์

Design and prototype embedded products (for example, PDA, transaction terminals, industrial PC controller); processors, chipsets, busses, and I/O devices for high performance embedded systems and network system; embedded operating systems; device drivers and applications for embedded systems; customization of programmable logic devices (CPLD and FPGA) with Hardware Description Language (HDL)
วศคพ ๖๔๒ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 642 Software Project and Change Management

แนวคิดและจรรยาบรรณในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และการจัดการ ความเปลี่ยนแปลง การจัดหาทีมงาน การกาหนดขอบเขต การแบ่งงานและจัดตารางการทางาน การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การประมาณค่าใช้จ่าย การจัดการความเสี่ยง การทางานเป็นทีมและการจัดการทีมงาน เทคนิคการวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดการโครงการพัฒนาระบบที่ซับซ้อน การจัดการความเปลี่ยนแปลงในโครงการที่เกิดจากการแก้ไขความต้องการของระบบ บทบาทในการจัดการความเปลี่ยนแปลง

Concept and code of conduct in software project management and change management, project staffing, scope definition, work breakdown and scheduling, quality control and quality assurance, cost estimation, risk management, teamwork and team management; techniques of planning, organizing, and managing complex systems development projects; managing changes in project resulting from revising system requirement, roles in change management

 

วศคพ ๖๖๓ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 663 Decision Support System

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดเก็บข้อมูล การทาคลังข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบการตัดสินใจกลุ่ม การใช้องค์ความรู้ และการใช้เหตุผล ระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาประดิษฐ์

Decision support system in both business and industrial management; data storage: data warehousing, data mining; decision support system design: group-based, knowledge-based, and reason-based; intelligent systems for decision support: expert systems, artificial intelligence
วศคพ ๖๖๔ การเรียนรู้ของเครื่อง                                                                                                                               ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 664 Machine Learning

แนวคิดการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบอุปนัย การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ เครือข่ายประสาทเทียม การประเมินสมมติฐาน การเรียนรู้แบบเบย์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคานวณ การเรียนรู้โดยตัวอย่าง การเรียนรู้เซตของกฎ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ การรวมการเรียนรู้เชิงอุปนัยกับเชิงวิเคราะห์ การเรียนรู้เสริมความแกร่ง ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ การหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค

Machine learning concept, inductive learning, decision tree learning, artificial neural networks, evaluating hypothesis, Bayesian learning, computational learning theory, instance based learning, learning set of rules, analytical learning, combining inductive and analytical learning, reinforcement learning, evolutionary algorithms, particle swarm optimization
วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 678 Big Data Processing

ทฤษฎีและเทคนิควิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ระบบแบบกระจายสาหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก การทาเหมืองข้อมูลปริมาณมาก ขั้นตอนวิธีและการติดตั้งระบบแบบกระจาย การแสดงผลข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ข้อมูลปริมาณมาก

Theory and techniques for managing big data; collecting big data; distributed systems for big data processing; mining big data; algorithms and implementation of distributed systems; big data visualization; trends and applications for big data

 

วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม                     ๓ (๒-๒-๕)
EGCO 682 Human-Computer Interaction and Multimedia

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อ การประสานกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม การสร้างภาพใน ๒ มิติ และ ๓ มิติ การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน สื่อหลายมิติ การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมบนเครือข่ายโลกโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

Human-computer interaction theory, the effect of human behavior on the user interface, design and development of the user interface using computer graphics and multimedia, 2-dimension and 3-dimension visualization, creating virtual environment, hypermedia, design and development of multimedia on World Wide Web using various tools
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 684 Image Processing and Applications

การรับรู้ทางสายตา การแปลงเป็นเชิงเลขและการเข้ารหัสภาพ การแปลงภาพเป็นรูปแบบไม่ต่อเนื่อง (เชิงเลข) การทาให้ภาพดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ การปรับปรุงภาพที่เสื่อมจากการมีคอนทราสต่า ไม่ชัด หรือมีสัญญาณรบกวน การบีบอัดภาพ การบีบอัดข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลภาพ การแยกส่วนภาพ การมองเห็นของเครื่องแบบฐานสอง การกลายสภาพ ตัวกระทาการในย่านใกล้เคียง การติดป้าย ลายผิง การแยกพื้นที่ การสกัดคุณลักษณะ การจับคู่ภาพ การจับคู่ตัวแบบและระบบฐานความรู้วิทัศน์

Visual perception, digitization and coding of images, converting pictures to discrete (digital) forms; image enhancement; image restoration, improving degraded low-contrast, blurred, or noisy pictures; image compression, data compression used in image processing; image segmentation; binary machine vision, morphology, neighborhood operators, labeling, texture, region segmentation, feature extraction, image matching, model matching and knowledge-based vision systems

 

วศคพ ๖๙๕ หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม                     ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 695 Special Topics in Information Systems and Industrial Application

หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม ที่มา ความสาคัญ โครงสร้างและแนวคิดหลัก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์

Special topics in Information Systems and Industrial Applications: background, significance, structure and main concepts, related technology, applications

 

(๔) วิทยานิพนธ์

วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                     ๑๒ (๐-๓๖-๐)
EGCO 698 Thesis

การกาหนดข้อเสนอการวิจัยทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศ และการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม การดาเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมสาหรับการเขียนและการเผยแพร่รายงาน

Identifying research proposal in Security and Digital Forensics, or Information Systems and Industrial Applications; conducting research with ethics; data collection, analysis and interpretation of results; writing thesis; presenting and publishing research results in journals or conferences; ethics for writing and publishing report

 

(๕) สารนิพนธ์

วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์                     ๖ (๐-๑๘-๐)
EGCO 697 Thematic Paper

การกาหนดข้อเสนอโครงการทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม การดาเนินโครงการอย่างมีจริยธรรม การเขียนและ การนาเสนอรายงานโครงการ จริยธรรมสาหรับการเขียนและการเผยแพร่รายงาน

Identifying Information Systems, Industrial Applications, or Security and Digital Forensics project proposal; conducting project ethics; writing and presenting project report; ethics for writing and publishing report