เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Getting Ready for Real World Software Development โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต
โดยในการบรรยายมี คุณทัพพสาร อร่ามบุญพงศ์ Senior software engineer จาก Agoda ประเทศไทย และเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก