ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากงาน IDT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. นายปฏิพล ตปนียะกุล ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “ระบบตรวจจับและคัดแยก ดาร์กเน็ต ด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก (Dark net Crawler and Classification via latent Dirichlet allocation (LDA) and Deep Learning System” อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นภดล วณิชวรนันท์

2. นายศุภวิทย์ วงศ์วัฒนาพร ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทแนวคิด เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดด้วยการดมกลิ่น (Bomb Detection Device by Sniffing) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล

3. นายกิตติภัค ภักดิ์แจ่มใส , นางสาวลลิดา สุธีจิตสิริ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทแนวคิด

4.นาย กันตณัฐ นาคสมบูรณ์ ,นาย กิตติภูมิ สุทธินันทกร ,นาย พีรณัฐ ปิยรัตนชัย ,นาย ฐิติวุฒิ ไตรยศักดา นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี