คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น senior project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษาต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน 15 โครงงาน อาทิเช่น โครงงาน i Sleep ที่สามารถระบุการนอนที่ถูกวิธี โครงงาน Samrt drug use web application ที่สามารถช่วยผู้ป่วยให้สามารถทราบถึงข้อมูยาผ่านเวปไซด์ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการ ประกวดการนำเสนอโครงงาน โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีตัวแทนจากโครงงาน An ergonomic chair with using  internet oh thing technology use SVM โดยงานมีผู้สนใจจากภายในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก