ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน  14  โครงงาน อาทิ Student Web Grader For Programing Class เวปเพื่อตรวจสอบการเขียนโค๊ดของนักศึกษา Massage Filtering Technique for Ciber bullying เทคนิิคการคัดกรองคำที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือส่อเสียดบนโลกออนไลน์ เป็นต้น