ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายรวม 6450 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เรื่อง “B-EARS”
เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
(เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
——————————————————————–
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เรื่อง “Ultra Violet Monitoring Alert & Prediction System”
เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– นายชานนท์ ปูรณานุนาค
– นายชนะวงศ์ ทองพูน
– นางสาวศรุดา ญาณะวาณิชย์
—————————————————————————————–
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เรื่อง “Talk with foreign”
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– นายพีรณัฐ ปิยรัตนชัย
– นายณัฐนันท์ วงค์แสง
– นายชาญณรงค์ ฐิติธนภัค
———————————————————————
รางวัลชมเชย
เรื่อง “ระบบตรวจการเขียนโปรแกรมออนไลน์”
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– นายทีปกร เตชะคุณกิตติ
– นายชัยณรงค์ ดุษฎีวณิชยา
– นางสาวเบญจรัตน์ แซ่อั้ง
———————————————————————
รางวัลขวัญใจผู้ฟัง จำนวน 2 รางวัล
เรื่อง “B-EARS” (นางสาวอารีรัตน์ ทัพวงศ์ / นางสาวอารีพร ทัพวงศ์)
เรื่อง “Talk with foreign” (นายณัฐนันท์ วงค์แสง / นายพีรณัฐ ปิยรัตนชัย / นายชาญณรงค์ ฐิติธนภัค)
เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก