บริษัท Digital Ventures เข้าประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท Digital Ventures โดยคุณ อรพงศ์ เทียนเงิน CEO และคณะเข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท Digital Ventures  เป็นบริษัทในเครือ SCB ซึ่งดำเนินกิจการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน (FinTech) ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของบริษัท  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก