ธนาคารกสิกรไทยจัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ธนาคารกสิกรไทย  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ห้อง 6274  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงโอกาส ความก้าวหน้าและตำแหน่งงานที่ธนาคารเปิดรับ  โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลการสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสในการร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย  ซึ่งธนาคารกสิกรไทยต้องการบุคลากรทางด้านไอทีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ผู้ดูแลระบบ และงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น  เป็นต้น   ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นว่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกสิกรไทยต้องการ

 

 

IMG_1022 IMG_1024 IMG_1027