ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6275 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3  ในหัวข้อทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี อ.ตะวัน ภูรัต ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร ตลอดจนโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ รวมถึงกฎหมาย ทักษะ จริยธรรม และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม นอกจากนั้นยังมีการทดสอบนักศึกษาท้ายการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาอีกด้วย

DSC_5167 DSC_5169 DSC_5170 DSC_5173