คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  ACM-ICPC  โดยการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ ICT  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล และดร.วศิน สุทธิฉายา นำนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อรับประสบการณ์และเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน ซึ่งการแข่งขัน  ACM-ICPC  เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะ การเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา โดยในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นประจำทุกปี

 

DSC_4364DSC_4370 DSC_4373 DSC_4378 DSC_4381