Category: ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน  14  โครงงาน อาทิ Student Web Grader For Programing Class เวปเพื่อตรวจสอบการเขียนโค๊ดของนักศึกษา Massage Filtering Technique for Ciber bullying เทคนิิคการคัดกรองคำที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือส่อเสียดบนโลกออนไลน์
Read More

บริษัท Exxon Mobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.คงฤทธ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้บริษัท Exxon Mobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะผู้สอนและสร้างความเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการพบปะกันระหว่างตัวนักศึกษาและรุ่นพี่อีกด้วย โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังมีการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาดิจิทัลอีกด้วย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมภาษณ์แก่ผู้สอบผ่านในระบบกลาง (Admission)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบในระบบกลาง (Admission)โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีการตรวจร่างกายให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการสอบ ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผู้สอบผ่านและเข้ารับสัมภาษณ์จำนวน 14 คน โดย นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ปรีชานักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกแอดมิชชั่นเข้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะเคยเข้าร่วมกิจจกรรมค่าย Click Camp ที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงทำให้รู้จักภาควิชาฯและต้องการเข้าศึกษา ด้านนางสาวศลียา อันสุพรรณ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กล่าวว่า
Read More