Category: ข่าวกิจกรรม

บริษัท Exxon Mobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.คงฤทธ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้บริษัท Exxon Mobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะผู้สอนและสร้างความเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการพบปะกันระหว่างตัวนักศึกษาและรุ่นพี่อีกด้วย โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังมีการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาดิจิทัลอีกด้วย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมภาษณ์แก่ผู้สอบผ่านในระบบกลาง (Admission)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบในระบบกลาง (Admission)โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีการตรวจร่างกายให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการสอบ ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผู้สอบผ่านและเข้ารับสัมภาษณ์จำนวน 14 คน โดย นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ปรีชานักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกแอดมิชชั่นเข้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะเคยเข้าร่วมกิจจกรรมค่าย Click Camp ที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงทำให้รู้จักภาควิชาฯและต้องการเข้าศึกษา ด้านนางสาวศลียา อันสุพรรณ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กล่าวว่า
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมภาษณ์แก่ผู้สอบผ่านในระบบสอบตรง (โควต้า)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมภาษณ์แก่ผู้ผ่านการทดสอบในระบบสอบตรง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีการตรวจร่างกายให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการสอบ ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาต่อจำนวน 35 คน โดยจาการสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่เผยว่าสาเหตุที่เลือกเข้าเรียนเนื่องจากได้ยินชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบรรยากาศทีดี และนักเรียนส่วนมากวางแผนว่าอยากทำงานทางด้านระบบเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาซอฟแวร์ ในอนาคตเมื่อจบการศึกษาแล้ว
Read More