Category: การประชุม/อบรม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ 6272 อาคาร 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ  โดยมีดร.นริศ  หนูหอม  และผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติ โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ในการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ โดยมี ผศ. ดร. ปิยดา สุวรรณพินิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้เขียนหนังสือ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการอบรม IBM Bluemix Workshop

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม IBM Blue mix Workshop ให้แก่นักศึกษา โดย ได้รับเกียรติจาก คุณ จิระพัฒน์ ไชยเพชร Assistant Technical Consultant จาก A-HOST Co. Ltd. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริการ IBM Blue
Read More

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ทางด้านนิติวิศวกรรมจะจัดแนะแนวคอร์สอบรม Certified Ethical Hacker (C|EH)

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ทางด้านนิติวิศวกรรมจะจัดงานแนะแนวคอร์สอบรม Certified Ethical Hacker (C|EH) ในวันพุธที่ 1 ตค 57  13.00-16.00 ณ ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยภายในงานนอกจากจะเป็นการแนะนำหลักสูตร ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนอบรม ซึ่งภาควิชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโอกาสให้จัดอบรมและเปิดให้เฉพาะ นศ ม.มหิดล สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา เพียง 9,900 บาท (จากราคาปกติ 45,000-50,000 บาท)
Read More