Category: การประชุม/อบรม

คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  ACM-ICPC  โดยการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ ICT  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล และดร.วศิน สุทธิฉายา
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ 6272 อาคาร 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตผลงานพิมพ์สามมิติ  โดยมีดร.นริศ  หนูหอม  และผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติ โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ในการออกแบบ และ ผลิตผลงานสามมิติไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ โดยมี ผศ. ดร. ปิยดา สุวรรณพินิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้เขียนหนังสือ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการอบรม IBM Bluemix Workshop

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม IBM Blue mix Workshop ให้แก่นักศึกษา โดย ได้รับเกียรติจาก คุณ จิระพัฒน์ ไชยเพชร Assistant Technical Consultant จาก A-HOST Co. Ltd. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริการ IBM Blue
Read More