Category: การประชุม/อบรม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายรวม 6450 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษเป็นจำนวนมาก โดยผู้ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เรื่อง “B-EARS” เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก (เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

บริษัท Digital Ventures เข้าประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท Digital Ventures โดยคุณ อรพงศ์ เทียนเงิน CEO และคณะเข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท Digital Ventures  เป็นบริษัทในเครือ SCB ซึ่งดำเนินกิจการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน (FinTech) ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของบริษัท  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก  
Read More

โครงการอบรมและแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด”โครงการอบรมและแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา โดยไม่จำกัดภาควิชาฯ ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท (*ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวมทั้งหมด) เริ่มอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 16.00 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6273 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
Read More

ธนาคารกสิกรไทยจัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ธนาคารกสิกรไทย  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ห้อง 6274  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงโอกาส ความก้าวหน้าและตำแหน่งงานที่ธนาคารเปิดรับ  โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลการสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสในการร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย  ซึ่งธนาคารกสิกรไทยต้องการบุคลากรทางด้านไอทีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ผู้ดูแลระบบ และงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น  เป็นต้น   ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นว่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกสิกรไทยต้องการ    
Read More