Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรม   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 13 โครงงาน อาทิเช่น โครงงานเครือข่ายไร้สายชนิดแมชสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการสร้างเครื่อข่ายขึ้นสำหรับใช้งานเองในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญานอินเตอร์เนต อาทิ พื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติเป็นต้น โครงงานระบบติดตามบุคคลสูญหาย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับติดตาบุคลสูญหาย โดยการแจ้งเบาะแสผ่านแอพลเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนสมาทร์โฟน เพื่อจับคู่กับผู้สูญหายบนระบบเครื่อข่ายต่อไป โดยการจัดงานดังกล่าวมี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลทั่วไปเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ โดยมี ผศ. ดร. ปิยดา สุวรรณพินิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้เขียนหนังสือ
Read More

ธนาคารกสิกรไทยจัดประชาสัมพันธ์และรับสมัครพนักงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 ธนาคารกสิกรไทย โดย คุณปรีชา สาธิตะกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานระบบ และ คุณธีรชัย ศุภพันธ์ภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโพรแกรส ซอฟแวร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานในโครงการ “IT In Bissiness With KBANK” ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ห้อง 6274
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน เดินทางมาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Digital Forensic ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณาจารย์จากภาควิชาฯร่วมทำการจัดทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อตกลงปริมาณงาน อาทิเช่น จำนวนผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานถูกจัดทำเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ต่อไป ” />
Read More