Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ ประจำภาควิชาฯร่วมทำการจัดทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น จำนวนผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานถูกจัดทำเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ต่อไป  
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนอกจากเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น  
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะผู้สอนและสร้างความเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการพบปะกันระหว่างตัวนักศึกษาและรุ่นพี่อีกด้วย โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังมีการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาดิจิทัลอีกด้วย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรม   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 13 โครงงาน อาทิเช่น โครงงานเครือข่ายไร้สายชนิดแมชสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการสร้างเครื่อข่ายขึ้นสำหรับใช้งานเองในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญานอินเตอร์เนต อาทิ พื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติเป็นต้น โครงงานระบบติดตามบุคคลสูญหาย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับติดตาบุคลสูญหาย โดยการแจ้งเบาะแสผ่านแอพลเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนสมาทร์โฟน เพื่อจับคู่กับผู้สูญหายบนระบบเครื่อข่ายต่อไป โดยการจัดงานดังกล่าวมี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลทั่วไปเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
Read More