Author: ชิตณัช ธชีพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6275 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3  ในหัวข้อทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี อ.ตะวัน ภูรัต ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร ตลอดจนโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
Read More

บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2559 ที่ผ่านมา บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยสำหรับ บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่น ผู้พัฒนาโซเชียลเกม และเว็บเซอร์วิสในสมาร์ทโฟน  โดยปัจจุบันได้ขยายตัวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทเล็งเห็นว่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะเข้ามาประชาสัมพันธ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะแนวข้อมูลและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำงานจริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  
Read More

บริษัท Exxon Mobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.คงฤทธ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้บริษัท Exxon Mobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม
Read More

คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะ ICT ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  ACM-ICPC  โดยการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ ICT  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล และดร.วศิน สุทธิฉายา
Read More