Latest

แชทบอทจับใจ : เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ให้จับใจทำนายกัน

โรคซึมเศร้าเป็น โรคที่เป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามคนไทย โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุขเปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ทั้งนี้ผู้ป่วยบางคนยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณะสุข เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆในกรปรึกาาจิตแพทย์ของคนไทย ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาในการพัฒนา แชทบอทเพื่อประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน ในนาม “จับใจ” จับใจบอท (Jubjai Bot) แชทบอทด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับการประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ซึ่งทีมงานที่พัฒนาแชทบอทตัวนี้มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ 1.ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี :
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน  14  โครงงาน อาทิ Student Web Grader For Programing Class เวปเพื่อตรวจสอบการเขียนโค๊ดของนักศึกษา Massage Filtering Technique for Ciber bullying เทคนิิคการคัดกรองคำที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือส่อเสียดบนโลกออนไลน์
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายรวม 6450 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษเป็นจำนวนมาก โดยผู้ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เรื่อง “B-EARS” เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก (เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

Exxonmobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้เกิดความรับรู้แก่นักศึกษาถึงตัวองค์กร และเลือก Exxonmobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2017 อีกด้วย  
Read More